FORCEPOINT : CÁCH CẤU HÌNH NAT PUBLIC WEB RA INTERNET

Sơ đồ mạng :

Mục lục :

I. Tiến hành tạo Host IP

1. Tạo Host IP WAN

2. Tạo Host IP LAN Web

II. Kiểm tra web có hoạt động chưa

III. Tiến hành cấu hình Rule và NAT

1. Cấu hình Rule

2. Cấu hình NAT

3. Tiến hành save run

4. Tiến hành NAT Port Modem

Kiểm tra kết quả

Tiến hành cấu hình :

I. Tiến hành tạo Host IP

1. Tạo Host IP WAN

Tại giao diện trên chọn : Configuration

Tiến tục Network Elements -> Hosts

Click chuột phải chọn New Host

Name : Nhập tên bạn muốn

IPv4 Address : nhập địa chỉ IP WAN của bạn

Nhấn OK để tạo

2. Tạo Host IP LAN Web

Tương tự như trên

Các bạn nhập IP Web vào

Nhấn OK để tạo

II. Kiểm tra web có hoạt động chưa

Mình có tiến hành cài Web server trên Windows server với IP : 2.2.2.10

Dùng mạng LAN Local để truy cập Web thành công

III. Tiến hành cấu hình Rule và NAT

1. Cấu hình Rule

Tại tab Home

Nhấn vào Edit (icon cây bút) tại Policy : VACIF

Các bạn tiến hành Edit Policy trên thiết bị của bạn

Tại Tab IPv4

Click chuột phải chọn Add Rule để tạo Rule mới

Source : chọn Any

Destination : các bạn Add Host IP WAN mà các bạn đã tạo

Service : chọn HTTP

Action : Chọn Allow

2. Cấu hình NAT

Tại Tab IPv4 NAT

Click chuột phải chọn Add Rule để tạo Rule mới

Source : chọn Any

Destination : các bạn Add Host IP WAN mà các bạn đã tạo

Service : chọn HTTP

– NAT

Click vào cột NAT

Tại Tab Destination Translation

Translation Type : Chọn Translate Destination

Đánh dấu xanh như hình

Click chọn Select

Tiếp tục chọn Network Element -> Chọn Hosts -> Chọn Host IP-Web mà các bạn đã tạo ở trên

Rule NAT được tạo

4. Tiến hành save run

Nhấn vào biểu tượng khoan vàng

5. Tiến hành NAT Port Modem

Nếu các bạn không nhận IP qua Modem , thì bỏ qua bước này

Tiến hành Open Port

Kết quả : Truy cập Web bằng điện thoại