Các thành phần chính trong SAN

1 Thiết bị lưu trữ (Storage)

Thiết bị lưu trữ trong SAN là các tủ đĩa có dung lượng lớn, khả năng truy xuất dữ liệu nhanh, hỗ trợ các chức năng như RAID, Local Replica,… Đây cũng là nơi chứa dữ liệu chung cho toàn bộ hệ thống.

2 Thiết bị chuyển mạch (Switch)

Bộ chuyển mạch kết nối máy chủ và thiết bị lưu trữ trong SAN. Đây là thành phần cơ bản của SAN dựa trên giao thức Ethernet hoặc giao thức kênh sợi quang.

Chức năng của nó bao gồm:

  • Cung cấp các kết nối chuyển mạch trong SAN.
  • Cung cấp khả năng điều tiết số lượng kết nối SAN từ máy chủ và số lượng kết nối được cung cấp bởi mảng lưu trữ (Storage array).
  • Cung cấp đường dẫn dự phòng trong trường hợp có lỗi.

3 Máy chủ hoặc máy trạm (Host)

Các thành phần máy chủ hoặc máy trạm cần sử dụng hệ thống lưu trữ sẽ kết nối với hệ thống SAN. Các thiết bị này được kết nối đến bộ chuyển mạch bằng cáp quang thông qua các HBA card.

Đây là các thiết bị sẽ kết nối đến hệ thống San để truy cập dữ liệu và chạy các dịch vụ dựa trên dữ liệu lấy từ SAN