RMS TELTONIKA: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH RMS CONNECT ĐỂ TẠO REMOTE ACCESS.

Với tính năng RMS Connect sẽ cho phép bạn tạo quyền truy cập nhanh vào các thiết bị và giám sát các kết nối đó. Nó cho phép sử dụng các giao thức khác nhau để kết nối trực tiếp với các thiết bị được cắm vào thiết bị Teltonika Networks.

Remote Access là một dịch vụ cho phép bạn kết nối trực tiếp với các thiết bị (bao gồm cả thiết bị của bên thứ ba), được kết nối với thiết bị của Teltonika bằng nhiều giao thức khác nhau như SSH, Telnet, HTTP(S), RDP, VNC và SFTP.

1.Mô hình kết nối

2. Tình huống cấu hình.

Cấu hình sử dụng tính năng RMS Connect trên RMS để tạo 1 Remote access (RDP) đến một máy tính trong mạng nội bộ của 1 thiết bị router Teltonika.

3. Hướng dẫn cấu hình.

Bước 1: Cấu hình Remote Access

Trên giao diện RMS, di chuyển đến RMS Connect > Remote access > Add.

Chọn Auto Scan > Device > Tìm thiết bị teltonika đang kết nối với PC muốn remote đến.

Click chọn Scan Device.

Click chọn IP của PC và Accessible port là 3389.

Click chọn Network level authentication (Bạn cần nhập username và password của PC để có thể remote).

Click ADD.

Tiếp theo click Close.

Bước 2: Kiểm tra kết quả

Click chọn Icon Remote.

Điền Username và Password của PC. Click Connect.

Bạn đã remote desktop thành công từ RMS.