PALO ALTO FIRMWARE 10.2 : CÁCH CẤU HÌNH CLIENT TO SITE CHO NHÂN VIÊN Ở BÊN NGOÀI VẪN TRUY CẬP ĐƯỢC MẠNG NỘI BỘ

Tổng quan :

VPN Client-to-Site là một loại kết nối mạng ảo (Virtual Private Network – VPN) trong đó người dùng cá nhân hoặc nhóm người dùng có thể kết nối an toàn đến mạng nội bộ của một tổ chức từ xa thông qua Internet.

Sơ đồ :

Mục lục :

  • B1. Tạo certificate cho VPN
  • B2. Tạo SSL/TLS Service Profile
  • B3. Tạo user dùng đăng nhập VPN
  • B4. Tạo Authentication Profile
  • B5. Tạo Portal
  • B6. Tạo tunnel VPN
  • B7. Tạo GlobalProtect Gateway
  • B8. Tiến hành đăng nhập GlobalProtect Portal
  • B9. Kiểm tra kết quả

Nội dung bài viết :

B1. Tạo certificate cho VPN

Đầu tiên các bạn vào Device >> Certificate management >> Generate

Các bạn tiến hành điền thông tin như sau ( danh mục name có thể điền tùy ý )

Nhấn Generate để tạo

Tương tự, tạo thêm Certificate với Common Name là IP WAN

B2. Tạo SSL/TLS Service Profile

Theo đường dẫn Device > Certificate Management > SSL/TLS Service Profile

Các bạn nhấn Add và điền thông tin như ảnh

Riêng ở mục Certificate : chọn Certificate đã tạo ở bước 1

B3. Tạo user dùng đăng nhập VPN

Các bạn theo đường dẫn sau : Device > Local User Database > Users

Nhấn Add để tạo

Các bạn tiến hành nhập Name và Password >> nhấn OK để tạo

B4. Tạo Authentication Profile

Device > Authentication Profile > nhấn Add

Tại Tab Authentication

Name : nhập tùy ý

Type : Local Database

Username Modifier : chọn %USERINPUT%

Tab Advanced :

Tại Allow List tiến hành Add những User mà bạn đã tạo để được cấp quyền VPN

B5. Tạo Portal

Theo đường dẫn Network > GlobalProtect > Portals > Add

Tab General:

Name: gp-portal
Interface: ethernet1/2 (WAN)
IP Address Type: IPv4 Only

Trong bảng Cient Authentication nhấn Add và cấu hình theo các thông số sau:

Name: AU
OS: Any
Authentication Profile: Local_User
Nhấn OK để tạo

Tại SSL/TLS Service Profile : chọn GW_Portal

Tại Tab Agent:

Các bạn làm các bước như trong ảnh

Tab con External

Nhấn Add

Name: tùy chọn
Address: tùy chọn IP hoặc FQDN
IPv4: IP WAN
Source Region > Add và điền thông tin như ảnh
Nhấn OK để lưu

Tiếp theo tại Trusted Root CA > Add CA_Global và đánh dấu tích vào mục kế bên

Nhấn OK để hoàn tất

B6. Tạo tunnel

Các bạn vào Network > Interfaces > Tunnel > nhấn Add

B7. Tạo GlobalProtect Gateway

Theo đường dẫn sau Network > GlobalProtect > Gateways > nhấn Add

Tại Tab General:

Name: GW_GlobalProtect
Interface: cổng WAN
IP Address Type: IPv4 Only
IPv4 Address: None

Tab Authentication

SSL/TLS Service Profile : chọn SSL/TLS mà ta đã tạo ở bước trên

Nhấn Add

Điền thông tin sau

Name: điền tên bất kỳ
OS: Any
Authentication Profile: chọn Local_User đã tạo
Nhấn OK để lưu

Tại Tab Agent

Tab con Tunnel Settings

Đánh dấu tích vào Tunnel Mode

Tunnel Interface : chọn tunnel đã tạo

Trong tab con Client Settings > nhấn Add

Name : điền tên bất kỳ

Tab con IP Pools

Nhập dãy IP mà bạn muốn cấp cho người dùng khi VPN

INCLUDE : Nhập nhóm IP mà bạn muốn connect tới khi VPN

Nhấn OK để tạo ra bảng tổng

B8. Tiến hành đăng nhập GlobalProtect Portal

Nhập IP WAN để vào giao diện

Tiến hành nhập tài khoản user đã tạo

Chọn tải phiên bản thích hợp với máy tính của bạn

Tiến hành cài phần mềm mới download về

Sau khi cài hoàn tất > sẽ xuất hiện giao diện bên dưới góc phải

Các bạn tiến hành nhập IP WAN vào > nhấn Connect

Nhấn Show Certificate

Tiến hành Install

Sau khi cài thành công Certificate

Các bạn tiến hành nhập tài khoảng users vào

Đã kết nối thành công

B9. Kiểm tra kết quả

Ping IP server đã được cấu hình cho phép kết nối thành công