FORCEPOINT : CẤU HÌNH DỊCH VỤ APPLICATION ZOOM RA ĐƯỜNG WAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Sơ đồ mạng :

Tiến hành cấu hình

I. Tiến hành tạo Host IP WAN

Tại giao diện trên chọn : Configuration

Tiến tục Network Elements -> Hosts

Click chuột phải chọn New Host

Name : Nhập tên bạn muốn

IPv4 Address : điền địa chỉ IP WAN của bạn

Nhấn OK để tạo

II. Tạo rule chỉ định Zoom ra WAN chỉ định

Các bạn cấu hình IP như sau

Mình sẽ tiến hành Test trên trên thiết bị cắm vào Port 2 có IP thuộc subnet : 172.168.100.0/24 thuộc ZONE : Internal

Tại tab Home

Nhấn vào Edit (icon cây bút) tại Policy : VACIF

Tại IPv4 Access

Click chuột phải chọn Add Rule để tạo Rule mới

Source : chọn Internal

Destination : các bạn Add Host IP WAN mà các bạn đã tạo

Action : Chọn Allow

Tab Service

Click vào <None>

Danh sách bên tay trái chọn Network Application -> All Network Application

Tiếp tục nhấn vào biểu tượng Filter -> gỏ Zoom vào -> Dùng chuột kéo Zoom thả vào dưới Service

Tiến hành Save và Run cấu hình

Các bạn nhấn vào điểm tô vàng -> OK