Sophos Endpoint hướng dẫn disable tamper protection bằng dòng lệnh khi không thể truy cập vào giao diện và bị mất kết nối đến sophos central

1 Tình huống

Trong một số trường hợp, khi bạn gặp vấn đề với Sophos Endpoint và gặp khó khăn trong việc tắt chức năng bảo vệ tamper protection thông qua giao diện người dùng, Sophos Endpoint cũng bị mất kết nối đến sophos central, bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn cách vô hiệu hóa tamper protection để bạn có thể gỡ cài đặt Sophos Endpoint một cách dễ dàng.

2 Các bước thực hiện

Trên máy muốn gỡ cài đặt, mở CMD bằng quyền admin.

Thực hiện câu lệnh như trên:

  • Cd C:\Program Files\Sophos\Endpoint Defense
  • SEDcli.exe -OverrideTPoff 857542061690

Trong đó: 857542061690 ta thay bằng tamper protection password của máy tính cần uninstall.

Sau khi thành công sẽ xuất hiện dòng lệnh như sau:

  • Successfully overrode Central Policy for up to four hours and disabled SED Tamper Protection

Tamper protection password có thể xem tại thông tin của máy trên central.

Sau đó ta có thể gỡ cài đặt Endpoint như bình thường.