NAS QNAP : Hướng dẫn một số tính năng cơ bản cho thiết bị lưu trữ (NAS) QNAP

Giao diện:

  1. Cấu hình IP

Vào Control Panel -> phần Network & File Services -> chọn Network & virtual Switch.

Ta chọn vào dấu 3 chấm : Configure ,Add Vlan,Information.

Tùy vào  cấu hình hệ thống mạng đi chung với NAS mà ta điền IP trược tiếp hay theo Vlan.

Ở đây mình chọn Configure -> chọn mode DHCP hay IP static rồi nhấn Apply để cấu hình.

2. Tạo Folder trên QNAP

Ta vào File Station -> Create Folder để tạo.

Folder : Tạo thư mục lưu trữ dạng thường.

Shared Folder : Thư mục dạng chia sẻ là quá trình cấu hình thư mục để có thể truy cập và chia sẻ dữ liệu với người dùng khác trong mạng.

Snapshot shared folder : Cấu hình này Snapshot cho phép bạn lưu trữ các bản sao dự phòng của dữ liệu và khôi phục chúng trong trường hợp cần thiết, chẳng hạn như khi xảy ra lỗi hoặc xóa dữ liệu một cách vô tình.

Share space with a user : Chia sẻ không gian cho người dùng,quá trình cung cấp một phần của không gian lưu trữ trên QNAP NAS cho người dùng cụ thể. Bạn có thể thiết lập quyền truy cập và giới hạn dung lượng lưu trữ cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng trên không gian chia sẻ.

3. Tạo Users ,User Groups đi kèm tính năng phân quyền

Trong mục ControlPanel -> tại thư mục Privilege (xem ảnh)

3.1 Tạo Users

Create a User : Tạo đơn User

Create Multiple User : Tạo nhiều user tự động 1 lần thông quá cấu hình chọn số đếm(start 1 -> off 10 sẽ tạo ra 10 user ) .

Import/Export Users : Tạo nhiều user (hay được dùng),ta tạo thông tin nhiều nhân viên vào file có đuôi định dạng TXT,CSV sao đó add vào theo cơ chế tự động.Kết quả user nhân viên để được tạo cùng 1 lúc.

3.2 Tạo Group Users

Mô tả:Công ty bạn có nhiều phòng ban (như IT,Sale,Kỹ Thuật) việc nhóm user người dùng cùng phòng ban về chung Group sẽ giúp quản lý và triển khai chính sách dễ dàng hơn.

User group name : đặt tên

Description : Mô tả.

Assign users to this group : Nhấn vào Edit có thể thêm nhiều tài khoản User vào Group ta mới tạo.

Edit shared folder permission : Có thể add Group chứa nhiều Users vào Shared Folder để dùng được tài nguyên trong Folder đó.

3.2 Phân quyền user hoặc group cho thư mục Share Folder

Ta có 3 cột phân quyền chính : Read Only,Read/write,Deny.

Tùy vào chính sách của công ty bạn mà cấu hình tương ứng cho phù hợp.